Begroting 2019

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2019-2022. De eerste van deze raad met daarin een forse opgave om vanuit de Perspectiefnota 2019-2022 te komen tot een structureel sluitende begroting.
In de Perspectiefnota 2019-2022 is aandacht besteed aan belangrijke ontwikkelingen.
Naast het vaststellen van de Perspectiefnota zijn de raadsagenda ”Kleurrijke kubus” en het coalitiedocument “Dichtbij-DALFSEN-Dichtbij” vastgesteld. Thema’s die de komende jaren op de agenda van college en raad staan zijn vertaald naar een meer gedetailleerd Bestuurprogramma en een bestuurskalender. Hierover hebben wij u in oktober geïnformeerd.

Daar waar geen sprake is van een concrete opdracht aan ons college zullen wij met ontwikkeling van nieuw beleid en het maken van nieuwe plannen de “Kleurrijke kubus” en “Dichtbij-DALFSEN-Dichtbij” betrekken. Hiernaast hebben wij gekeken welke onderwerpen concreet kunnen worden opgenomen in de Programmabegroting 2019.

Vanuit de raadsagenda "Kleurrijke kubus", het coalitiedocument "Dichtbij-DALFSEN-Dichtbij" en het bestuursprogramma worden de kaders uitgezet van waaruit de gemeente Dalfsen de komende vier jaar bestuurd gaat worden. Deze kaders zijn binnen de verschillende programma’s van de begroting terug te vinden. Om de inzichtelijkheid van deze kaders te vergroten, zijn de programma’s onderverdeeld in beleidsvelden. Door deze onderverdeling van de programma's kunnen wij u als raad (meer) inzicht geven in de voortgang van de afgesproken prestaties (uit de beleidsnota’s) en daarmee of de beoogde doelstellingen al dan niet worden gerealiseerd. In de begroting is per programma een overzicht opgenomen met de financiële meerjarenvergelijking per beleidsveld. De wettelijk verplichte vergelijking op taakveldniveau is opgenomen in de bijlage (bijlage Taakvelden).
Bij de totstandkoming van de beleidsvelden hebben we kritisch gekeken naar de onderliggende budgetten. Uit deze analyse is naar voren gekomen, dat een beperkt aantal budgetten niet in het juiste programma zijn opgenomen. In de begroting 2019 zijn deze budgetten verplaatst naar het juiste programma.

De raad heeft ons bij het vaststellen van de Perspectiefnota 2019-2022 de opdracht gegeven om te komen met een structureel sluitende begroting. Dat is gelukt! Sterker nog: wij zien mogelijkheden en de noodzaak voor een begrotingsoverschot in de nabije toekomst. Hiermee ontstaat ruimte om invulling te geven aan de (nog niet financieel vertaalde) ambities van de raad, een buffer in te bouwen voor het opvangen van schommelingen in de Algemene Uitkering en kan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar weer worden aangevuld. De keuzes die in dit verband door ons gemaakt zijn, zijn verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022.
Een (misschien wel opvallende) keuze die wij hierin hebben gemaakt is het verhogen van de Onroerend Zaak Belasting in de komende jaren met achtereenvolgens 6, 6 en 3 procent. Zoals gezegd ontstaat hierdoor ruimte voor de speerpunten uit het coalitieakkoord, duurzaamheid, het sociaal domein waaronder jeugd, wonen met daarbij het centrumplan en verkeer en mobiliteit. Ook zijn we dan minder gevoelig voor de schommelingen in de Algemene uitkering. Deze ruimte vertaalt zich in een stelpost ingrepen Rijk/ambitie Raad voor 2019 € 100.000 oplopend tot 1 miljoen in 2022.

Ondanks het (voor 2019) incidenteel negatieve totaalresultaat presenteren wij u hiermee een robuuste begroting die zeker tegen een stootje kan. Zo kunnen wij de negatieve uitkomst van de septembercirculaire opvangen en is er zeker geen reden tot paniek. Uiteraard blijven wij altijd de vinger aan de pols houden.

In de paragraaf "Financieel meerjarenbeeld" van hoofdstuk 1 zetten wij uiteen hoe wij het sluitend maken van de begroting voor ons zien. De raad heeft uiteraard de mogelijkheid hiervan af te wijken en een alternatief vast te stellen.

Samenstelling van het bestuur

De gemeenteraad heeft in de gemeente Dalfsen 21 leden. Het college bestaat uit de burgemeester, de heer H.C.P. Noten (vertrek in november 2018) en drie wethouders, de heer A. Schuurman, de heer J.W. Uitslag en de heer R.W.J. van Leeuwen. De gemeentesecretaris/algemeen directeur, de heer J.H.J. Berends is bij de vergaderingen van B&W aanwezig als secretaris en adviseur.

Samenstelling college van B&W

Het college vergadert iedere week op dinsdag. Ieder lid van B&W is verantwoordelijk voor een aantal specifieke beleidsterreinen (portefeuilles) van de gemeente.

Portefeuilleverdeling college van B&W

De portefeuilleverdeling voor het college van B&W is als volgt vastgesteld. 

​Han Noten

 • Kabinet en representatie
 • Dienstverlening
 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Rampenbestrijding
 • Bestuurszaken en communicatie
 • Privaatrechtelijke en juridische zaken
 • Personeel en organisatie
 • Strategische beleidsvorming
 • Burgerzaken
 • Internationale aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Facilitaire zaken
 • Informatievoorziening en automatisering
 • Project de Spil Nieuwleusen (coördinerend; in samenwerking met wethouder Van Leeuwen)
 • Project Waterfront (in samenwerking met wethouder Van Leeuwen)

Vertegenwoordiger interne en externe stuurgroep Waterfront.

André Schuurman

 • Economische zaken
 • Agrarische zaken en plattelandsvernieuwing
 • Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen
 • Milieu en duurzaamheid
 • Afvalbeleid
 • Integrale handhaving
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Volkshuisvesting
 • Monumenten en Archeologie

Vertegenwoordiger Natura 2000, Platform Ruimtelijke Domein van de VNG-Overijssel, Omgevingsdienst.

Jan Uitslag

 • Welzijn
 • Jeugd(hulp)
 • Gehandicaptenbeleid
 • WMO
 • Sport
 • Sportaccommodaties (beheer)
 • Cultuur
 • Maatschappelijk werk
 • Volksgezondheid
 • Recreatie en toerisme
 • Onderwijs en educatie
 • Coördinatie beleid kernen
 • Project Ruimte voor de Vecht

Vertegenwoordiger in BGO, GGD, IJsselacademie, Platform Sociaal Domein van de VNG-Overijssel, BBO Ruimte voor de Vecht, Stuurgroep MDT's

Ruud van Leeuwen
Loco burgemeester

 • Financiën
 • Planning en control
 • Werkgelegenheid en participatie
 • Waterbeleid en Waterschap
 • Klimaatadaptatie
 • Onderhoud en beheer openbare ruimte (groen en grijs)
 • Verkeer en vervoer
 • Grondexploitaties
 • Bedrijventerreinen
 • Energiebedrijven
 • Werkvoorzieningschappen
 • Project Waterfront (coördinerend; in samenwerking met burgemeester Noten)
 • Project de Spil Nieuwleusen (in samenwerking met burgemeester Noten)
 • Project centrumvisie Dalfsen
 • Project centrumplan Lemelerveld

Vertegenwoordiger in RBO, Bestuurlijk vervoersberaad, Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA), Rova, Enexis, Wadinko, Vitens, BNG, Interne en externe stuurgroep Waterfront, Raadswerkgroep planning en control, GBLT, platform financieel domein van de VNG-Overijssel.

Samenstelling gemeenteraad
De gemeenteraad van Dalfsen heeft de volgende zetelverdeling:

Zetelverdeling

2018 - 2022

Gemeentebelangen

9

CDA

5

ChristenUnie

3

Partij van de Arbeid

2

D66

1

VVD

1

Totaal

21

Gemeentebelangen
J. Ramaker, H. Ellenbroek, I. Haarman, G. Jutten, I. Kappert, H. Kleine Koerkamp, W. Van Lenthe, W. Pessink en J. Upper.

CDA
B. Ramerman, R. Kouwen, W. Massier, B. Ruitenberg en J. Schiphorst-Kijk in de Vegte.

Christen Unie
L. Nijkamp, R. Lassche-Visscher en M. Veldman.

PvdA
L. Broere, J. Eilert.

D66
B. Schrijver

VVD
G. Veldhuis

Op de foto staat de heer W. Dankelman, zijn vervanger mevrouw J. Upper ontbreekt op de foto.