Begroting 2019

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Structurele reserve mutaties

2019

2020

2021

2022

Toevoeging reserves

Programma 3

1. Opbrengsten snippergroen

20.000

20.000

20.000

20.000

Totaal toevoegingen reserves

20.000

20.000

20.000

20.000

Onttrekking reserves

Programma 1

2. Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw

283.350

283.350

283.350

283.350

3. Kapitaallasten Brandweerkazerne/Werf

34.750

34.750

34.750

34.750

4. Vervallen dividend WMO

33.750

28.750

23.750

18.750

5. Aflossing geldlening Vitens

152.000

152.000

152.000

0

6. Vechthorst geldlening

200.000

200.000

200.000

200.000

Programma 3

7. Herwaardering opw. woonomgeving

128.000

108.000

88.000

33.000

8. Renovatie verlichting

110.000

110.000

110.000

110.000

9. Uitvoering groenstructuurplan

50.000

50.000

50.000

50.000

10. Kapitaallasten gemeentewerf Dalfsen

46.600

46.600

46.600

46.600

11. Kapitaallasten zonnepanelen werf

14.150

14.150

14.150

14.150

12. Kapitaallasten wandelpromenade

6.534

6.534

6.534

6.534

Programma 5

13. Kapitaallasten Cichoreifabriek

80.966

80.966

80.966

80.966

14. Kunstcommissie

2.700

0

0

0

15. Kapilaallasten Fontein

4.458

4.458

4.458

4.458

16. Kapitaallasten Kunstgrasvelden

85.473

85.473

85.473

85.473

17. Kapitaallasten Rabo Nieuwleusen

50.000

50.000

50.000

50.000

18. Kapitaallasten Agnietencollege

154.500

154.500

154.500

154.500

19. Kapitaallasten De Spil

194.845

194.845

194.845

194.845

Programma 7

20.Preventieve gezondheidszorg

40.000

0

0

0

Programma 9

21. Best. Plan kernen 50% volkshuisvesting

32.500

32.500

32.500

32.500

22. Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling

25.000

25.000

25.000

0

Totaal structurele onttrekkingen reserves

1.729.576

1.661.876

1.636.876

1.399.876

Totaal overzicht reservemutaties

2019

2020

2021

2022

Toevoegingen

Totaal Structurele reserve mutaties

20.000

20.000

20.000

20.000

Stortingen in de reserves (hoofdstuk 4.2)

20.000

20.000

20.000

20.000

Verschil

0

0

0

0

Onttrekkingen

Totaal Structurele reserve mutaties

1.730.000

1.662.000

1.637.000

1.400.000

Totaal Incidentele bedragen investeringen

0

0

0

0

Totaal Incidentele bedragen exploitatie

250.000

165.000

0

0

Totaal Structureel en incidenteel

1.980.000

1.827.000

1.637.000

1.400.000

Onttrekkingen aan reserves (hoofdstuk 4.2)

1.980.000

1.827.000

1.637.000

1.400.000

Verschil

0

0

0

0

1. De opbrengsten uit de verkoop van snippergroen worden gestort in de reserve herstructurering openbaar groen. De kosten van de uitvoering van groenstructuurplan projecten worden gedekt uit deze reserve.

De onttrekkingen onder de punten 2, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 en 19 komen ten laste van een geblokkeerde bestemmingsreserve ten behoeve van de kapitaallasten.

4. Vervallen dividend WMO (Waterleiding  Maatschappij Overijssel) betreft wegvallend dividend. In 2005 heeft WMO Beheer het aandeel in Wavin verkocht. Vervolgens is in 2006 besloten WMO beheer te laten fuseren met Wadinko Beheer BV. De gemeente is daarom nu rechtstreeks aandeelhouder in Wadinko BV. Bij de verkoop van de Wavin is besloten het wegvallende dividend gedurende 20 jaar (dat wil zeggen elk jaar € 5.000 minder) ten laste te brengen van de algemene reserve reeds bestemd.

5. Deze geldlening aan Vitens kent een aflossingstermijn van 15 jaar. De aflossing is gestart op 1 juli 2007. Vanaf 2007 is besloten een bedrag van € 152.000 ten gunste te brengen van de exploitatie dit heeft te maken met de verkoopopbrengst van Vitens in 2005. De dekking vindt plaats vanuit de reserve verkoop preferente aandelen Vitens. Einddatum van deze beschikking is 2022. Vanaf 2018 wordt geanticipeerd op het wegvallen van deze opbrengst.

6. De jaarlijkse aflossing van de Vechthorst geldlening valt voor 50% vrij in de exploitatie. De looptijd van deze lening is tot 2025.

Voor 7 en 8 geldt dat bij beide sprake is van een “papieren reserve”. In het verleden is een geldlening verstrekt waarbij de aflossing geheel of gedeeltelijk ten gunste van de exploitatie komt. Bij de invulling financiële ruimte in de perspectiefnota is besloten alvast te anticiperen op deze onttrekking door met ingang van 2020 een last op te nemen.

De onttrekkingen onder de punten 4, 7, 8, 9 en 22 zijn posten waarop dit moment nog een reserve tegenover staat. Deze onttrekkingen worden afgebouwd.

22. Bestemmingsplan kernen 50% volkshuisvesting) betreft het ontwikkelen van plannen die aan de reserve Volkshuisvesting onttrokken worden.

Conform BBV geven wij hieronder het structureel saldo van onze begroting weer.

Berekening structureel saldo

2019

2020

2021

2022

Saldo baten en lasten

-2.193.000

-1.648.000

-1.042.000

-651.000

verrekening met reserves

1.960.000

1.807.000

1.617.000

1.380.000

Begrotingsresultaat (afronding)

-233.000

159.000

575.000

729.000

Waarvan incidenteel lasten

-933.000

-615.500

-383.000

-142.000

Waarvan incidenteel baten

340.000

200.000

15.000

-160.000

Totaal incidenteel

-593.000

-415.500

-368.000

-302.000

Structureel saldo

360.000

574.500

943.000

1.031.000