Begroting 2019

Lasten en baten 2019 tot en met 2022

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

-10.916

-12.649

-11.577

-12.373

-13.151

-13.744

Openbare orde en veiligheid

-2.046

-2.092

-2.221

-2.222

-2.224

-2.225

Beheer openbare ruimte

-5.730

-5.289

-5.412

-5.407

-5.602

-5.534

Economische zaken

-1.134

-969

-1.001

-1.017

-1.034

-1.052

Onderwijs en vrije tijd

-5.291

-5.530

-5.326

-5.416

-5.380

-5.385

Inkomensondersteuning

-5.237

-5.873

-5.329

-5.334

-5.315

-5.320

Sociaal domein

-18.330

-19.107

-18.422

-18.318

-18.118

-18.068

Duurzaamheid en milieu

-4.293

-5.199

-4.691

-4.814

-4.732

-4.732

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-10.496

-9.787

-7.746

-8.055

-7.406

-5.130

Totaal lasten

-63.472

-66.495

-61.725

-62.954

-62.962

-61.191

Baten

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

40.121

42.018

42.557

43.933

45.084

45.835

Openbare orde en veiligheid

17

81

78

78

79

79

Beheer openbare ruimte

376

271

178

179

179

180

Economische zaken

1.167

891

823

838

854

871

Onderwijs en vrije tijd

546

405

570

573

567

571

Inkomensondersteuning

3.680

3.615

3.665

3.665

3.665

3.665

Sociaal domein

592

642

535

533

531

529

Duurzaamheid en milieu

4.520

4.555

4.444

4.591

4.603

4.606

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

14.624

8.824

6.681

6.917

6.358

4.204

Totaal baten

65.643

61.301

59.532

61.306

61.920

60.540

Saldo

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

29.205

29.369

30.980

31.560

31.933

32.092

Openbare orde en veiligheid

-2.029

-2.011

-2.143

-2.144

-2.145

-2.147

Beheer openbare ruimte

-5.354

-5.018

-5.233

-5.228

-5.423

-5.354

Economische zaken

33

-78

-178

-179

-180

-180

Onderwijs en vrije tijd

-4.746

-5.126

-4.756

-4.843

-4.812

-4.814

Inkomensondersteuning

-1.557

-2.258

-1.665

-1.669

-1.650

-1.655

Sociaal domein

-17.738

-18.465

-17.887

-17.785

-17.587

-17.539

Duurzaamheid en milieu

228

-644

-247

-223

-129

-126

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

4.128

-964

-1.064

-1.138

-1.048

-926

Totaal saldo

2.170

-5.194

-2.193

-1.648

-1.042

-651

Storting in reserves

-5.873

-116

-20

-20

-20

-20

Ontrekking in reserves

3.912

4.998

1.980

1.827

1.637

1.400

Resultaat

209

-312

-233

159

575

729