Begroting 2019

Uitgangspunten begroting 2019 - 2022

Prijscompensatie
Er wordt geen prijscompensatie toegepast op de budgetten voor goederen en diensten van derden. Bijstelling vindt plaats op basis van de uitgaven van de laatste 3 jaar. Komt daar een over- dan wel onderschrijding naar voren, dan wordt het budget bij de Perspectiefnota aangevraagd/afgeraamd.

CAO gemeenten
n de begroting 2018-2021 is voor 2019 uitgegaan van een salarisverhoging van 1%. In deze perspectiefnota gaan we uit van een extra verhoging van de sociale lasten van 1% (meegenomen in de structurele financiële mutaties).

Tarieven en belastingen
Voor de tariefstijging 2019 voor de gemeentelijke belastingen en rechten is het voorstel om conform de gedragslijn uit  voorgaande jaren 1% te verhogen, met uitzondering van die tarieven die kostendekkend moeten zijn. (Met uitzondering van de Onroerend zaak belasting, zie de paragraaf financieel meerjarenbeeld).

Toezicht provincie
In de begrotingsbrief van de provincie (februari 2018 aan uw raad verzonden) is een aantal toetsingsaspecten nader toegelicht. Voorbeelden hiervan zijn:

  • op welke wijze worden de lasten binnen het sociaal domein beperkt;
  • wat zijn de gevolgen van de gewijzigde regelgeving rondom de grondexploitaties;
  • wat zijn de beleidsprestaties van de verbonden partijen.

De focus hierop van de provincie is voor ons een reden om hier, bij het opstellen van de begroting 2019, extra aandacht aan te schenken.

Aantallen inwoners en woningen
Het aantal inwoners is op 1 januari 2018 vastgesteld op 28.242 door het CBS, de prognose van het aantal inwoners is van Primos. De hieronder getoonde aantallen inwoners zijn per 31 december van het betreffende jaar.

Jaar

Inwoners

A/D*

Mutatie

Verblijfsobjecten

A/D

Mutatie

Wonen

Logies

Totaal

2015

27.916

D

11.391

317

11.708

D

80

2016

28.070

D

154

11.444

314

11.758

D

75

2017

28.242

D

172

11.511

314

11.825

A

67

2018

28.450

A

208

11.586

314

11.900

A

75

2019

28.600

A

150

11.661

314

11.975

A

75

2020

28.750

A

150

11.736

314

12.050

A

75

2021

28.900

A

150

11.811

314

12.125

A

75

*A = aanname, D = definitief