Begroting 2019

Programma 7 Sociaal domein

Portefeuillehouders

Jan Uitslag

Wethouder

Ruud van Leeuwen

Wethouder

Omschrijving

Het programma omvat het sociale domein. Wat wetgeving betreft wordt met name gedoeld op de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Ook het jeugd- en jongerenwerk en het welzijnswerk zijn onderdeel van dit programma.

Lasten

Lasten € 18.421.833
Baten € 715.000
Saldo € 17.706.833