Begroting 2019

Korte samenvatting

Hieronder volgt per programma een korte samenvatting

Programma 1, Bestuur, Ondersteuning en Algemene dekkingsmiddelen
Onze aandacht richt zich in dit programma op de actualisering van de Missie en Visie, maar ook het communicatiebeleid met als speerpunt burgerparticipatie en onze dienstverlening als gemeente. De bestuurlijke vernieuwing zullen wij verder vorm geven in verband met de veranderende wereld om ons heen. Voor betere sturing en beheersing gaan wij extra aandacht geven aan de doorontwikkeling van de management informatie.  

Programma 2, Openbare orde en veiligheid
Belangrijk onderwerp in programma 2 is de implementatie Wet aanpak woonoverlast. Gemeenten (burgemeesters) krijgen met deze wet de bevoegdheid om een gedragsaanwijzing op te leggen bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast.

Programma 3, Beheer openbare ruimte
In 2019 zullen wij het uitvoeringsplan GVVP evalueren en actualiseren. Bij de actualisatie zullen de huidige verkeerskundige punten zoals genoemd in de Kleurrijke kubus en het coalitiedocument meegenomen worden. Verder willen we met partners, de provincies en andere gemeenten het fietsbeleid verder vormgeven. We gaan het voorplein van het gemeentehuis herinrichten om de toegankelijkheid van het gemeentehuis te verbeteren en de fysieke openbare ruimte een kwaliteitsimpuls te geven.

Programma 4, Economische zaken
In dit programma is een belangrijk punt de samenwerking in de Regio Zwolle. Basis hiervoor is het eindrapport Regio Zwolle stapt over de eigen grenzen. Verder is er aandacht voor het economisch herstel in Nederland en mogelijke risico's en de positieve gevolgen voor de markt voor bedrijfsterreinen.

Programma 5, Onderwijs en vrije tijd
In 2019 wordt sport vrijgesteld van BTW, hier komt een compensatieregeling voor. Verder zal de beschikbaarheid en toekomst van sportaccommodaties in beeld gebracht worden. Dit naar aanleiding van de in 2018 op te stellen kadernota sport. Wij gaan een voorstel indienen voor de aanleg van een hybride sportveld in Hoonhorst. Aandachtspunt is het nieuwe beleidsplan voor de bibliotheek.

Programma 6, Inkomensondersteuning
Belangrijke ontwikkelingen die spelen in dit programma zijn de wijziging in de wet inburgering. De beoogde ingangsdatum is 2020. Er komen (beperkt) middelen naar de gemeente voor schuldhulpverlening. De doorontwikkeling van het verdeelmodel Participatie wet is vastgesteld. Gevolgen voor de gemeenten worden later dit jaar bekend gemaakt. Een onderzoek naar de totstandkoming van het macrobudget uitkeringen geeft aan dat gemeenten onvoldoende middelen krijgen voor uitvoering van de Participatie wet (lees bijstand).

Programma 7. Sociaal domein
De transformatie in het sociaal domein blijft een belangrijk item in dit programma. Met name gaan we ons richten op de ontwikkeling van de Multi Disciplinaire Teams (MDT). Bij Wmo begeleiding gaan we niet meer productgericht inkopen, maar resultaatgericht. Doorontwikkeling van het aanbod van woonvormen in het kader van beschermd wonen vinden wij een belangrijk onderwerp. Wij willen ons gaan inzetten op preventie en voorliggende voorzieningen.

Programma 8. Duurzaamheid en milieu
Vanuit de Kleurrijke kubus is gevraagd om een herijking van het duurzaamheidsbeleid. Daarnaast zullen wij  een visie ontwikkelen op hernieuwbare en duurzame energiebronnen. In 2019 zal de kadernota klimaatadaptatie worden voorgelegd. Verdere ontwikkelingen in dit programma zijn: hernieuwbare en duurzame energiebronnen, versneld van het aardgas af, verantwoord hout stoken en de verplichting om in 2024 de sanering van asbestdaken afgerond te hebben.

Programma 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
We willen door met de ontwikkeling van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Aandachtsgebieden in dit programma zijn Centrumplan Dalfsen, Kanaalplan Lemelerveld en het grotendeels afronden van het Waterfront. In verband met de invoering van de Omgevingswet is de actualiseringsplicht van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen vervallen. Wij lopen hier al op vooruit met de verzamelplannen.