Begroting 2019

Paragraaf lokale heffingen

Algemeen

In de gemeente Dalfsen is het beleid rond de lokale heffingen gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • De jaarlijkse trendmatige stijging van de tarieven dient als correctie op de inflatie en is in het meerjarenperspectief standaard vastgesteld op 1%;
  • Er is een tariefdifferentiatie tussen woningen en niet woningen bij de OZB;
  • De kwijtscheldingsmogelijkheden voor de burger worden optimaal benut;
  • Er wordt een actief informatiebeleid nagestreefd;
  • Leges en tarieven dienen zoveel mogelijk kostendekkend te zijn.

De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron van de gemeente, die vooral door de burgers opgebracht dienen te worden. De aandacht voor de lokale lastendruk neemt de laatste jaren toe. Wanneer de lokale lastendruk wordt uitgedrukt in een percentage van het gezinsinkomen, blijkt de invloed relatief beperkt. Van de bijkomende woonlasten (de woonlasten naast de hypotheeklasten) zoals belastingen op water, energie, het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelastingen, maakten gemeentelijke belastingen in 2018 16% uit. Dit percentage was in 2017 18% en in 2016 19%. Voor een overzicht van de lastendruk als percentage van het gezinsinkomen wordt verwezen naar figuur 7 uit de COELO Atlas  van de lokale lasten 2018.

Figuur 8 laat zien dat de aandelen van de verschillende woonlastencomponenten de afgelopen jaren niet sterk veranderd zijn. Er is één uitzondering: de overdrachtsbelasting is sinds 2012 fors lager. Dat komt omdat het tarief is verlaagd van 6 naar 2 procent. (Bron: COELO Atlas  van de lokale lasten 2018, figuur 8).
In onderstaande figuur is 2018 niet opgenomen, de toelichting die COELO daarop geeft: ‘Om deze figuur te maken gebruiken we onder meer gegevens van het Nibud. Het Nibud heeft een enkele uitgangspunten geactualiseerd. Dat is zo af en toe nodig. Het betekent echter dat het niet goed mogelijk was om een goede vergelijking te maken tussen 2018 en eerdere jaren. Daarom staat de figuur er nu zonder 2018’.

Kwijtscheldingsbeleid
In de gemeente Dalfsen is het mogelijk om volledige dan wel gedeeltelijke kwijtschelding te verkrijgen voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat  kwijtschelding slechts mogelijk is voor het vastrecht. Bij de hondenbelasting is alleen voor de belasting voor de eerste hond kwijtschelding mogelijk. In 2017 is door GBLT de door ons gewijzigde systematiek voor de rioolheffing doorgevoerd. Voor de belasting gebruikersdeel per jaar, bij een hoeveelheid afgevoerd afvalwater van 0 m³ tot en met 500 m³, kan kwijtschelding worden verleend.

In totaal is er een bedrag van ongeveer € 34.000 gemoeid met het huidige kwijtscheldingsbeleid. Bij de beoordeling van de verzoeken om kwijtschelding hanteert GBLT de zogenaamde 100% norm. Inwoners die twee jaar of langer zijn aangewezen op een bijstandsuitkering krijgen automatisch kwijtschelding. Op basis van melding door de gemeente verleent GBLT aan deze mensen automatisch kwijtschelding.