Begroting 2019

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Binnen de gemeente is een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen als wegen, openbare verlichting, riolering, groen en gebouwen. Deze kapitaalgoederen zijn van cruciaal belang voor wonen, werken, vervoer, recreatie en huisvesting van de gemeentelijke diensten en instellingen. Het gewenste kwaliteitsniveau voor gebruik, inrichting en beheer wordt door de raad vastgesteld met beleidsplannen en door het college uitgewerkt in de diverse beheer- en uitvoeringsplannen.

Een omvangrijk deel van de begroting is bestemd voor het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte.Het is van belang dat hierover een zorgvuldig beheer wordt gevoerd, want het is juist de kwaliteit van de openbare ruimte die door de inwoners vaak intensief wordt beleefd.

Met het in de raadsvergadering van 25 september 2017 vastgestelde beleidsplan Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) is de gewenste onderhoudskwaliteit voor de meeste  kapitaalgoederen in de openbare ruimte vastgelegd. Met het vastgestelde niveau wordt ingezet op het handhaven van de groene, veilige, duurzame en nette kwaliteit van de openbare ruimte. In het  beleidsplan zijn de verschillende kwaliteiten uitgewerkt per functiegebied en worden de accenten per kern toegelicht. Onderstaande figuur geeft een samenvatting van de  vastgestelde inrichtings- en onderhoudskwaliteit. De onderhoudskwaliteit wordt gemeten volgens de (beeld)kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW (Publicatie 323).

Functiegebied

Inrichting

Onderhoud

Groen

Verharding

Verlichting

Spelen

Meubilair

Water

Civiele kunstwerken

Reiniging

Dorpcentra

Hoog

A

B/C

A

B

B

B

B

A B

Hoofdinfrastructuur

Basis / Hoog

A

B/C

B

B

B

B

B

A B

Begraafplaatsen

Hoog

A

B/C

B

B

B

B

B

A B

Woonwijken

Basis

B

B/C

B

B

B

B

B

A B

Bedrijventterreinen

Basis

B

B/C

B

B

B

B

B

A B

Recreatie en sport

Basis

B

B/C

B

B

B

B

B

A B

Maatschappelijk & dienstverlening

Basis

B

B/C

B

B

B

B

B

A B

Buitengebied

Basis

B

B/C

B

B

B

B

B

A B

In deze paragraaf worden voor de kapitaalgoederen wegen, infrastructurele (civiele) kunstwerken, openbare verlichting, riolering, water, openbaar groen en gebouwen achtereenvolgens aangegeven:

  1. Het beleidskader;
  2. Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren;
  3. Financiële consequenties beleidsdoel.

Voordat we daarmee starten, volgt eerst een samenvattend overzicht van de actualiteit van onze plannen en de verwerking daarvan in deze begroting.

Beleidsplan

Betreft periode (vaststelling)*

Financieel
verwerkt in begroting

Integraal beheer openbare ruimte

2017 - 2021 (2017)

Ja

Gemeentelijk rioleringsplan

2017 - 2020 (2017)

Ja

Licht in de Openbare Ruimte

2016 - 2020 (2016)

Ja

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

2016 - 2026 (2016)

Ja

Groenstructuurplan

2013 - 2017 (2013)

Ja

Grondwaterbeleidsplan

2013 - 2017 (2013)

Ja

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

2013 - 2017 (2012)

Ja

Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

2010 - 2020 (2010)

Ja

Beheerplan

Betreft periode (vaststelling)*

Financieel
verwerkt in begroting

Wegenbeheerplan

2017 - 2020 (2017)

Ja

Civiele kunstwerken

2018 - 2022 (2017)

Ja

Uitvoeringsprogramma GVVP

2016 - 2018 (2016)

Ja

Speelplaatsenbeheersplan

2014 - 2018 (2014)

Ja

Rioolbeheerplan

2015 - 2018 (2014)

Ja

Berm- en slootbeheersplan

(1998)

Ja

*) De looptijd van een aantal plannen is inmiddels verstreken. Hieruit vloeien geen consequenties voort.

De 'oude' plannen zijn nog toepasbaar en worden (waar nodig) binnen afzienbare tijd geactualiseerd.