Begroting 2019

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouders

Han Noten

Burgemeester

Ruud van Leeuwen

Wethouder

Omschrijving

Het programma omvat alle taken van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning en dienstverlening hierbij door de gemeentelijke organisatie. Tot dit programma behoren ook de algemene dekkingsmiddelen (inkomsten die de gemeente min of meer vrij kan besteden). In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op het gevoerde beleid op het gebied van de ondersteunende taken door de organisatie. De paragrafen Lokale heffingen en Financiering hebben ook een sterke relatie met de beleidsvelden van dit programma en geven inzicht in het gevoerde beleid op deze terreinen.

Lasten

Lasten € 11.344.365
Baten € 43.281.011
Saldo € -31.936.646