Begroting 2019

EMU-saldo en geprognosticeerde meerjarenbalans

Het EMU-saldo voor 2018 en volgende jaren is berekend met als basis de vastgestelde jaarrekening 2017.

Toelichting:
1. De bedragen komen overeen met bijlage 4.2.
2. Dit zijn de begrote bedragen aan afschrijvingen op de exploitatie.
4. De investering in 2018 is hoog in verband met de investering De Spil en de gemeentewerf Dalfsen
3 en 9. De bedragen komen overeen met bijlage 4.5.
7 en 8. De in de MPG 2018 opgenomen bedragen.

EMU-saldo
In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van 23 mei 2018 jl. is gesproken over de EMU-norm voor de decentrale overheden. Het rijk en de decentrale overheden hebben de macro EMU-norm op
-0,4% van het BBP per jaar gezet voor de periode 2019 tot 2022. Voor gemeenten is de norm op -0,27 gezet. De individuele referentiewaarde van het EMU-saldo voor de gemeente Dalfsen is in de septembercirculaire 2018 vastgesteld op 2.339. De referentie waarde betreft geen norm , maar een indicatie van het aandeel dat een gemeente in het gezamenlijke tekortnorm heeft.

Wanneer het saldo positief is, is er sprake van een vorderingenoverschot, als het saldo negatief is, spreekt men over een vorderingentekort. Door de forse investering in De Spil komt 2018 negatief uit. Dalfsen draagt voor de jaren 2020-2022 dus positief bij aan het EMU-saldo. 2019 is licht negatief.

EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

jaarrek 2017

begr. 2018

herzien 2018

begr. 2019

begr. 2020

begr. 2021

begr. 2022

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2.170

-2.188

-5.194

-2.193

-1.648

-1.042

-651

+2

Afschrijvingen ten laste van exploitatie

2.234

2.327

2.327

2.226

2.268

2.331

2.331

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten lasten van de exploitatie

847

828

1.722

831

791

781

779

-4

Investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-6.582

-2.958

-6.924

-1.674

-1.175

-1.683

-1.369

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in in mindering zijn gebracht bij post 4

67

0

0

0

0

0

0

+6a

Baten uit desinvesteringen in (im) materiele vaste (tegen verkoopprijs) voorzover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

0

0

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

-2.695

-4.671

-7.111

-3.903

-2.713

-2.461

-2.291

+8a

Baten bouwgrondexploitatie:

8.646

8.774

8.556

6.408

6.748

6.198

4.053

-9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

-1.107

-1.767

-1.807

-1.701

-495

-438

-553

-10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder eén van de andere genoemde posten

0

0

0

0

0

0

0

11b

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

0

0

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

3.580

345

-8.430

-6

3.776

3.685

2.299

Activa

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

bedragen x € 1.000

Vaste activa

Immateriële vaste activa

230

228

226

225

223

Materiële vaste activa

45.191

44.639

43.546

42.898

41.936

Financiële vaste activa

7.003

6.417

5.910

5.402

4.895

Totale vaste activa

52.424

51.284

49.682

48.525

47.054

Vlottende activa

Voorraden

21.872

19.171

14.971

11.114

9.277

Vorderingen

4.000

4.000

5.000

5.000

5.000

Liquide middelen

506-

1890-

5

2.351

3.110

Overlopende activa

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Totaal vlottende activa

26.865

22.781

21.477

19.965

18.886

Balans totaal activa

79.290

74.065

71.159

68.490

65.940

Passiva

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

bedragen x € 1.000

Vaste passiva

Eigen vermogen

45.752

43.792

41.985

40.368

38.988

Voorzieningen

7.411

6.541

6.837

7.181

7.406

Vaste schulden rentetypische looptijd > 1 jaar

19.127

17.732

16.336

14.941

13.545

Totaal vaste passiva

72.290

68.065

65.159

62.490

59.940

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Overlopende passiva

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Totaal vlottende passiva

7.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Balans totaal passiva

79.290

74.065

71.159

68.490

65.940