Begroting 2019

Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

Op grond van artikel 9, lid 2f van het BBV dient de programmabegroting een paragraaf Verbonden Partijen te bevatten. Volgens artikel 15 BBV dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

·De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen
in de begroting;
·De beleidsvoornemens over verbonden partijen;
·De lijst van verbonden partijen.

Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het BBV en is als volgt gedefinieerd:

"Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarbij de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft".

Van een financieel belang is sprake als aan de verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van een bestuurlijk belang is sprake bij zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.  

In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de verbonden partijen. De verbonden partijen worden in deze paragraaf opgesplitst in:

  • Publiekrechtelijke verbonden partijen
  • Privaatrechtelijke verbonden partijen
    • Coöperaties/vennootschappen
    • Stichtingen/verenigingen
    • Overige

Gelet op het feit dat de raad op 21 maart 2016 de Kadernota Verbonden Partijen heeft vastgesteld, beperkt deze paragraaf zich tot het geven van een totaalbeeld van de verbonden partijen en de financiële aspecten ervan.

Evaluatie verbonden partijen:
In de door uw raad vastgestelde kadernota verbonden partijen is bepaald dat aan het einde van iedere raadsperiode een evaluatie zal plaatsvinden van de verbonden partijen. Doel van deze evaluatie is antwoord te geven op de vraag of de betreffende verbonden partijen nog steeds de geëigende vorm zijn om de doelstellingen van de gemeente te realiseren. Eind 2018 zal deze evaluatie aan uw raad worden voorgelegd.

N.B.
De financiële ratio's voor de publiekrechtelijke verbonden partijen hebben betrekking op de jaren 2017 t/m 2019. De financiële ratio's met betrekking tot de privaatrechtelijke verbonden partijen (vennootschappen) hebben betrekking op 2017. Dit gelet op het feit dat wij van deze partijen enkel de jaarstukken ontvangen.