Begroting 2019

Taakvelden

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 1

Bestuur/onderst/alg.dek.middel

0.1

Bestuur

-1.335

19

0.10

Mutaties reserves

0

724

0.11

Res. rek. van baten en lasten

0

0

0.2

Burgerzaken

-1.317

319

0.3

Beheer overige gebouwen&grond

-317

181

0.4

Overhead

-7.635

279

0.5

Treasury

-109

589

0.61

OZB woningen

-236

3.465

0.62

OZB niet-woningen

-130

2.159

0.64

Belastingen overig

-9

159

0.7

Alg uitkering gemeentefonds

0

35.182

0.8

Overige baten en lasten

-491

41

3.4

Economische promotie

0

163

Totaal

programma

-11.577

43.281

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 2

Openbare orde en veiligheid

0.10

Mutaties reserves

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.891

66

1.2

Openbare orde en veiligheid

-330

12

Totaal

programma

-2.221

78

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 3

Beheer openbare ruimte

0.10

Mutaties reserves

-20

355

2.1

Verkeer en vervoer

-3.025

112

5.7

Openbaar groen & openluchtrecr

-2.387

67

Totaal

programma

-5.432

534

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 4

Economische zaken

0.10

Mutaties reserves

0

0

3.1

Economische ontwikkeling

-83

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-815

815

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-4

8

3.4

Economische promotie

-100

0

Totaal

programma

-1.001

823

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 5

Onderwijs en vrije tijd

0.10

Mutaties reserves

0

663

2.3

Recreatieve havens

-36

9

3.4

Economische promotie

-80

0

4.1

Openbaar basisonderwijs

-98

0

4.2

Onderwijshuisvesting

-657

0

4.3

Onderwijsbeleid& leerlingzaken

-1.153

166

5.1

Sportbeleid en activering

-188

0

5.2

Sportaccommodaties

-1.902

269

5.3

Cultuurpresentatie etcetera

-386

8

5.4

Musea

-1

0

5.6

Media

-668

0

5.7

Openbaar groen & openluchtrecr

-26

2

6.1

Samenkracht&burgerparticipatie

-131

116

Totaal

programma

-5.326

1.233

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 6

Inkomensondersteuning

0.10

Mutaties reserves

0

0

6.1

Samenkracht&burgerparticipatie

-110

0

6.3

Inkomensregelingen

-5.062

3.665

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-157

0

Totaal

programma

-5.329

3.665

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 7

Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

0

180

2.2

Parkeren

0

0

6.1

Samenkracht&burgerparticipatie

-1.891

0

6.2

Wijkteams

-1.158

0

6.4

Begeleidende particpatie

-4.347

218

6.5

Arbeidsparticipatie

-849

200

6.5

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-926

26

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-2.801

75

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-5.312

0

7.1

Volksgezondheid

-1.138

16

Totaal

programma

-18.422

715

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 8

Duurzaamheid en milieu

0.10

Mutaties reserves

0

0

7.2

Riolering

-1.233

1.520

7.3

Afval

-2.076

2.641

7.4

Milieubeheer

-1.141

50

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-241

234

Totaal

programma

-4.691

4.444

Prog

Omschrijving

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Prog 9

Ruimtelijke ordening en VHV

0.10

Mutaties reserves

0

58

5.5

Cultureel erfgoed

-33

9

5.7

Openbaar groen & openluchtrecr

-35

0

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.245

125

8.2

GREX (niet bedrijventerreinen)

-5.592

5.592

8.3

Wonen en bouwen

-840

955

Totaal

programma

-7.746

6.739

Totaal

programma's

-61.745

61.511