Begroting 2019

Leeswijzer

In deze leeswijzer beschrijven wij voor u de opbouw van de programmabegroting 2019-2022.

Hoofdstuk 1 is de bestuurlijke samenvatting van de programmabegroting met daarin:

 • Inhoudsopgave
 • Leeswijzer
 • Inleiding
 • Korte samenvatting
 • Financieel meerjarenbeeld

In hoofdstuk 2 zijn de programma’s beschreven. De programmabegroting bestaat net als
voorgaande jaren uit negen programma’s.

Per programma zijn de volgende onderdelen opgenomen:

 • Een korte omschrijving van het programma.
 • Een overzicht van welke beleidsvelden onderdeel uitmaken van het programma met de daarvoor verantwoordelijke portefeuillehouder.
 • De beleidsindicatoren behorend bij het programma. Per beleidsindicator treft u een vergelijking van Dalfsen met gemeenten in heel Nederland en een vergelijking met gemeenten met een vergelijkbare gemeentegrootte. In bijlage 4.8 treft u een nadere omschrijving c.q. definitie van de indicatoren.
 • Belangrijke ontwikkelingen. De ontwikkelingen zoals beschreven in de perspectiefnota worden hier niet opnieuw beschreven. Het betreft alleen een weergave van de (nieuwe) ontwikkelingen welke in de perspectiefnota nog niet zijn genoemd.    
 • Wat we binnen het programma meerjarig willen bereiken, wat we ervoor gaan doen en wat het mag kosten (de drie W-vragen). De tweede W-vraag richt zich vooral op het komende begrotingsjaar (2019). Het gaat daarbij om speciale taken, niet de jaarlijks terugkerende. Bij de derde W-vraag ‘Wat mag het kosten?’ zijn de lasten en baten per beleidsveld weergegeven in een diagram.
 • Een overzicht van de verbonden partijen indien de samenwerking betrekking heeft op het betreffende programma.
 • Relevante beleidsplannen en verordeningen. Helaas zijn nog niet alle beleidsplannen in digitale vorm te raadplegen. Wij streven ernaar om hier zo volledig mogelijk in te zijn.
 • Wat mag het kosten, hier zijn de rekeningcijfers 2017 en de begrote bedragen 2018 t/m 2022 opgenomen.
 • Tot slot zijn de financiële afwijkingen 2019 t.o.v. 2018 op hoofdlijnen toegelicht. NB. De afwijkingen zijn aangeduid als voor- of nadeel. Nadeel betekent hogere lasten of lagere baten in de begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018. Ook wordt aangegeven of een afwijking een technische wijziging is (dus een wijziging als gevolg van regelgeving o.d.)

Hoofdstuk 3 bevat de paragrafen die zijn voorgeschreven in het ‘Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies’ (BBV) en daarnaast de niet verplichte paragraaf Duurzaamheid:

Paragraaf    Bedrijfsvoering
Paragraaf    Financiering
Paragraaf    Grondbeleid
Paragraaf    Lokale heffingen
Paragraaf    Onderhoud kapitaalgoederen
Paragraaf    Verbonden partijen
Paragraaf    Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

  Paragraaf   Duurzaamheid

Hoofdstuk 4 bevat een aantal (vooral cijfermatige) bijlagen.