Begroting 2019

Financieel meerjarenbeeld

Een structureel sluitende meerjarenbegroting

Zoals toegezegd bij het vaststellen van de Perspectiefnota 2019-2022 leggen wij de raad een structureel sluitende meerjarenbegroting voor. Wij hebben ervoor gekozen om een aantal grotere posten uit de begroting hiervoor in te zetten, met de door ons gewenste hoogte. Het is aan de raad te bepalen hoe hoog de diverse posten zouden moeten zijn, met dien verstande dat de begroting structureel sluitend moet blijven.

In onderstaande tabel het resultaat uit de perspectiefnota 2019-2022 inclusief de notitie meicirculaire gesplitst in een incidenteel en een structureel deel.

Verdeling structureel en incidenteel

2019

2020

2021

2022

Totaal saldo Perspectiefnota 2019-2022  incl. meicirculaire

-1.445.600

-682.600

-4.100

689.900

Waarvan Incidenteel

-694.000

-450.500

-368.000

-302.000

Structureel saldo

-751.600

-232.100

363.900

991.900

In het overzicht hieronder vindt u het voorstel voor de ombuigingen, daaronder per punt een toelichting.

Aangeleverde ombuigingen

2019

2020

2021

2022

Structureel saldo

-751.600

-232.100

363.900

991.900

Aangeleverde ombuigingen

Fasering Personeel en automatisering

400.000

100.000

Indexering achterwege laten

250.000

252.000

255.000

258.000

OZB verhoging 6, 6 en 3 %

290.000

580.000

725.000

725.000

Verhoging toeristenbelasting gelijke tarieven in vechtdal

28.800

28.800

28.800

Innovatieve projecten

150.000

150.000

150.000

150.000

BTW compensatie fonds

100.000

Totaal ombuigingen

1.190.000

1.110.800

1.158.800

1.161.800

Structureel saldo incl ombuigingen

438.400

878.700

1.522.700

2.153.700

Fasering Personeel en automatisering
In het overdrachtsdocument 2018 voor de nieuwe raad, is een bedrag opgenomen ten behoeve van personeel en automatisering. Dit bedrag van € 1mln is in de perspectiefnota 2019-2022 opgenomen en door de raad toegekend.
Wij stellen voor de inzet voor personeel en automatisering gefaseerd door te voeren wat in 2019 een voordeel van € 400.000 oplevert en in 2020 een voordeel van € 100.000.

Indexering achterwege laten
In de perspectiefnota is structureel (licht oplopend) een bedrag van € 250.000 opgenomen om ten behoeve van alle budgetten (uitgezonderd salarissen en verbonden partijen) een indexering van 1% verhoging door te kunnen voeren. Vanaf 2010 was deze indexering structureel achterwege gelaten.
Echter, omdat in de voorliggende begroting alle budgetten waar nodig op inflatie zijn aangepast, kan de hiervoor opgenomen stelpost voor indexering vervallen.

Verhoging OZB 6, 6, 3, 0%
Ten behoeve van een structureel sluitende begroting kunnen we de OZB voor 2019 verhogen met 6%. Dit levert een structureel voordeel op van € 290.000. Wij stellen voor om voor 2020 eenzelfde verhoging door te voeren en voor 2021 nog eens 3%. Desgewenst kan dit percentage verlaagd dan wel verhoogd worden.
Zoals gezegd ontstaat hierdoor ruimte voor de speerpunten uit het coalitieakkoord, duurzaamheid, het sociaal domein waaronder jeugd, wonen met daarbij het centrumplan en verkeer en mobiliteit.

Verhoging Toeristenbelasting met ingang van 2020
We stellen voor om met ingang van 2020 de toeristenbelasting met € 0,15 te verhogen. De keus voor 2020 geeft ons de tijd om uit te zoeken of prijsdifferentiatie een optie is, daarnaast kunnen we dan de ondernemers hierin meenemen.
Dit levert een structureel voordeel op van € 28.800 uitgaande van 192.000 overnachtingen. Desgewenst kan dit bedrag verlaagd dan wel verhoogd worden.

Innovatieve projecten
Bij het vaststellen van de Welzijnsnota is besloten dat jaarlijks € 250.000 beschikbaar wordt gesteld voor innovatieve welzijnsprojecten in de jaren 2017 tot en met 2020. Abusievelijk is deze post structureel opgenomen. In de uitvoering blijkt dat het aantal aanmeldingen minder is dan verwacht en bovendien slechts deels aan de voorwaarden voldoet. Het budget kan daarom desgewenst verlaagd worden. Wij stellen u voor om het budget wel structureel in stand te laten, maar af te ramen naar € 100.000. Op deze manier vullen wij € 150.000 in ten gunste van de taakstelling.

BTW compensatiefonds
Het BTW compensatiefonds kent een plafond. Tot nu toe bleven alle gemeenten gezamenlijk nog onder het plafond. Het bedrag dat “over” was werd, via de uitkering uit het gemeentefonds,  verdeeld over de gemeenten.
De VNG gaat er vanuit dat door de aantrekkende economie de gemeenten meer uit het BTW compensatiefonds declareren en er dus minder geld overblijft voor een verdeling via de algemene uitkering. Dit leidt tot een nadeel voor de begroting. Voor Dalfsen is dit voorlopig becijferd op een bedrag (voor 2019) van € 601.000. Omdat dit een zeer onzekere post betreft is het de gemeenten toegestaan (toezichthouder provincie) om hier een stelpost tegenover te zetten. Wij hebben dit gedaan voor een bedrag van € 400.000 (zie hiervoor ook de notitie meicirculaire). Omdat we een stelpost op mogen nemen tot maximaal € 601.000, stellen wij voor om (voor 2019) de stelpost met € 100.000 op te hogen. De raad kan uiteraard besluiten de stelpost minder te verhogen of meer (met een maximum van € 201.000).

Structureel sluitend, Incidenteel een nadeel
Zoals bij u wellicht bekend is heeft onze toezichthouder (provincie Overijssel) de voorwaarde dat onze begroting structureel sluitend is. Incidenteel een nadeel is geen probleem. We moeten ons echter wel realiseren dat een incidenteel nadeel ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar komt.

Na het vaststellen van de perspectiefnota zijn er nog een aantal structurele baten en lasten aangedragen door de eenheden. Deze zijn verwerkt (diverse noodzakelijke financiële wijzigingen) in onderstaand overzicht.

Structureel saldo begroting 2019-2022

2019

2020

2021

2022

Structureel saldo incl ombuigingen

438.400

878.700

1.522.700

2.153.700

Diverse noodzakelijke financiële wijzigingen

21.300

-54.200

-80.200

-59.700

Stelpost ingrepen Rijk/ambitie Raad

-100.000

-250.000

-500.000

-1.000.000

Indexering salarissen 1% jaarschijf

0

0

0

-140.000

Indexering verhoging 1% baten

0

0

0

77.000

Structureel begrotingssaldo 2019-2022

359.700

574.500

942.500

1.031.000

Stelpost ingrepen Rijk/ambitie Raad
Zoals in de inleiding al is aangegeven ontstaat ruimte voor de speerpunten uit het coalitieakkoord, duurzaamheid, het sociaal domein waaronder jeugd, wonen met daarbij het centrumplan en verkeer en mobiliteit. Daarnaast kunnen we eventuele schommelingen in de Algemene Uitkering beter opvangen en mocht er nog wat over zijn, dan kan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar aangevuld worden (saldo jaarrekening).
Deze ruimte vertaalt zich in een stelpost ingrepen Rijk/ambitie Raad voor 2019 € 100.000 oplopend tot 1 miljoen in 2022.

Indexering salarissen 1% jaarschijf
In de nieuwe jaarschijf 2022, wordt zoals gebruikelijk rekening gehouden met 1% salarisstijging.

Indexering verhoging 1% baten
In de nieuwe jaarschijf 2022 wordt in een aantal gevallen rekening gehouden met een opbrengststijging van 1%.

Incidentele baten en lasten

Incidenteel saldo begroting 2019-2022

2019

2020

2021

2022

Incidenteel saldo

-694.000

-450.500

-368.000

-302.000

Incidentele wensen ppn niet toekennen

113.000

35.000

aangeleverde bezuinigingen

23.000

Diverse noodzakelijke financiële wijzigingen

-35.000

Incidenteel saldo na verwerking

-593.000

-415.500

-368.000

-302.000

De incidentele wensen uit de perspectiefnota waarvan wij voorstellen ze niet te honoreren betreffen de bomen langs wegen buiten/de kom en de routestructuren (pagina 27, 35 en 37 uit de perspectiefnota).

De aangeleverde bezuinigingen zijn kleine incidentele posten (bijvoorbeeld de actualisatie van het beheerplan spelen).

Diverse noodzakelijke financiële wijzigingen waaronder € 25.000 voor het opstellen van een woonvisie zoals verzocht in de Raadsagenda "Kleurrijke kubus".

Begrotingssaldo 2019-2022

Begrotingssaldo 2019-2022

Structureel en incidenteel

2019

2020

2021

2022

Structureel saldo

359.700

574.500

942.500

1.031.000

Incidenteel saldo *

-593.000

-415.500

-368.000

-302.000

Begrotingssaldo 2019-2022

-233.300

159.000

574.500

729.000

*Voor een overzicht incidentele lasten en baten wordt verwezen naar de bijlage "Geraamde incidentele bedragen".

Septembercirculaire
Zoals gebruikelijk is de septembercirculaire niet in de begroting verwerkt, maar wordt de raad afzonderlijk over de effecten daarvan geïnformeerd.