Begroting 2019

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouders

Han Noten

Burgemeester

Ruud van Leeuwen

Wethouder

Omschrijving

Het programma omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, justitie, ketenpartners en burgers. Samen met deze en andere partners op het gebied van veiligheid wordt aan het integrale veiligheidsbeleid uitvoering gegeven. Dit betreft zowel de sociale veiligheid (bv. jeugdoverlast, huiselijk geweld etc.) als ook de fysieke veiligheid (rampenbestrijding en crisisbeheersing, verkeersveiligheid etc.). Er wordt actief ingespeeld op nieuwe trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein.

Lasten

Lasten € 2.220.501
Baten € 77.985
Saldo € 2.142.516