Begroting 2019

Investeringskredieten

In het onderstaande overzicht vindt u in het kort de investeringen voor 2019. Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar het Investeringsplan 2019-2022.

Investeringen met activering

Programma

Omschrijving

Bedrag

1

ICT vervangingen

440.000

1

Vervanging financieel softwarepakket

200.000

3

Bossingelschaar buitengebied

25.000

3

John Deere Nieuwleusen

38.500

3

Mitsubishi Fuso 6-VHP-55***

66.000

3

Renault Master wijkteam buitengebied

41.000

3

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

160.000

5

Uitbreiding de Polhaar*

50.000

8

Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen

42.000

9

Strategische grondaankopen

1.000.000

9

Kanaalplan Lemelerveld**

500.000

Totaal

2.562.500

Investeringen ten laste van reserves en voorzieningen

Programma

Omschrijving

Bedrag

9

Centrumplan Dalfsen

160.000

9

Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling

55.000

Totaal

215.000

*Uitbreiding de Polhaar
Door stichting Catent is een aanvraag uitbreiding Katholieke basisschool de Polhaar ingediend.
Door medegebruik van basisscholen met leegstand, is het binnen redelijke afstand mogelijk passende huisvesting voor de Polhaar te realiseren. De gevraagde uitbreiding van het gebouw komt dan ook niet voor vergoeding in aanmerking. Wel komt bij gebleken structurele uitbreiding de 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor vergoeding in aanmerking. De berekening van het benodigd budget vindt plaats op basis van aangeleverde leerlingenprognose en geldende normbedragen. Definitieve besluitvorming, inclusief budget, volgt op basis van geactualiseerde leerlingenprognoses van alle basisscholen, waaronder de Polhaar. De afschrijvingen (ad € 2.500) zijn verwerkt in de begroting.

**Kanaalplan Lemelerveld                     
Fase 1 van het Kanaalplan Lemelerveld kost naar schatting, netto i.v.m. een eventuele bijdrage van derden (inclusief afschrijving op een te slopen woning) ca. € 500.000. Dit betreft de sloop van de woning Industriestraat 4, aanleg van een nieuwe straat achter langs de voormalige Welkoop en eventuele aanleg van een fietspad. In de bijlage  "Investeringskredieten" wordt dit krediet aangevraagd. Vanwege de afschrijving van deze infra over een periode van 25 jaar, moet in de begroting rekening worden gehouden met € 20.000 per jaar.

*** Mitsubishi Fuso 6-VPH-55
De Mitsubishi met kenteken 6-VPH-55 die op de nominatie voor vervanging in jaarschijf 2019 staat
(€ 66.000) zal eerder vervangen moeten worden omdat de carrosserie de eerstvolgende APK keuring niet meer doorkomt. We streven ernaar om dit voertuig in 2018 te vervangen. Zie ook de 2e bestuursrapportage, voortgang investering 2018, nummer 5.