Begroting 2019

Afkortingen

A.R.V.B.

Algemene Reserve Vrij Besteedbaar

B.A.G.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

B.B.V.

Besluit Begroting en Verantwoording

B.G.T.

Basisregistratie Grootschalige Topografie

B.I.G.

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

B.N.G.

Bank Nederlandse Gemeenten

B.O.A.

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

B.Z.K.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C.B.S.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Chw

Crisis en herstelwet

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CROW

Oorspronkelijk Centum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, water- en Wegenbouw, nu eigennaam

D.D.I.

Dalfser Duurzaamheids Index

D.U.O.

Dienst Uitvoering Onderwijs

E.M.U.

Economische en Monetaire Unie

E.N.S.I.A.

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

G.B.L.T.

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

G.B.D.

Groene en Blauwe Diensten

G.G.D.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

G.M.S.D

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

G.O.A.B.

Gemeentelijk Onderwijs en Achterstanden Beleid

GOTIK

Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit

G.R.

Gemeenschappelijke Regeling

G.R.P.

Gemeentelijk Riolerings Plan

G.S.P.

Groenstructuurplan

G.V.V.P.

Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan

H.H.T.

Huishoudelijke Hulp Toelage

I.K.B.

Individueel Keuze Budget

I.O.A.W.

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers

I.O.A.Z.

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

K.I.N.G.

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten

K.L.P.D.

Korps landelijke politiediensten

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

L.O.P.

Landschapsontwikkelingsplan

M.D.T.

Multidisciplinaire teams

M.P.G.

Meerjaren Prognose Grondexploitaties

Niegg

Niet in exploitatie genomen gronden

N.S.V.V

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

O.N.S.

Overheid en Service

O.Z.B.

Onroerend Zaakbelasting

P&C

Planning en Control

R.I.V.M.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

R.M.C.

Regionaal Meld en Coördinatiepunt

R.U.D.

Regionale Uitvoeringsdienst

S.D.W.

Stichting Dalfsen Werkt

S.M.O.N.

Stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen

SPUK

Specifieke uitkering

S.S.C.

Shared Service Centre

S.Z.W.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VHROSV

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

V.I.C.

Verbijzonderde Interne Controle

V.N.G.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

V.S.V.

Voortijdig School Verlaten

V.V.E.

Voor- en vroegschoolse Educatie

V.V.N.

Veilig Verkeer Nederland

wet Fido

Wet Financiering decentrale overheden

wet V.T.H.

Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

W.K.R.

Werkkostenregeling

W.M.O.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

W.N.R.A.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

W.O.O.

Wet Open Overheid

wet W.O.Z.

Wet Waardering Onroerende Zaken

W.O.C.

Welzijn Onderwijs Cultuur

W.W.B.

Wet Werk en Bijstand

2b diensten

Diensten waarbij een beperkt deel van de Europese aanbestedingsrichtlijnen van toepassing zijn