Begroting 2019

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouders

Andre Schuurman

Wethouder

Ruud van Leeuwen

Wethouder

Omschrijving

De gemeente moet beschikken over een actueel ruimtelijk- en omgevingsbeleid. Hiermee wordt ingespeeld op wettelijke kaders en maatschappelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten. Wij betrekken en stimuleren maatschappelijke partners bij het vormgeven en uitvoeren van ons beleid.

Lasten

Lasten € 7.745.559
Baten € 6.738.629
Saldo € 1.006.930