Begroting 2019

Programma 5 Onderwijs en vrije tijd

Belangrijke ontwikkelingen

BTW-sport
Er vindt met ingang van 1-1-2019 een verruiming plaats van de btw-sportvrijstelling. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties.  Dit betekent dat de gemeente de kosten en investeringen op sport niet meer kan verrekenen. Dit leidt tot een nadeel van ca. € 88.000 op basis van gegevens 2017.Het Rijk heeft een specifieke uitkering sport opgesteld (SPUK) om gemeenten te compenseren tot en met 2023. Wel is er sprake van een budgetplafond, waardoor mogelijk de compensatie niet volledig is. Gemeenten moeten jaarlijks vóór 1 december (voor het eerst in 2018) een aanvraag bij het Rijk indienen om voor deze specifieke uitkering in aanmerking te komen. Dit gaan wij doen. Om dit tekort te compenseren, is het voorstel (via vaststelling van de gemeentebegroting 2019-2022) de betreffende tarieven (gebruik sportvelden en zwembaden) te handhaven op het niveau van 2018, inclusief btw. Dit betekent formeel weliswaar een verhoging met 6% (tot het niveau van 2018 inclusief btw). Maar aangezien de gebruikers geen recht hebben op btw-aftrek wijzigt er niets voor hen. Wij hebben de betreffende sportverenigingen geïnformeerd. Hiernaast is er ook een subsidieregeling voor amateursportorganisaties zonder winstoogmerk. Wij hebben sportverenigingen en stichtingen geïnformeerd over de verruiming van de btw-sportvrijstelling en mogelijke gevolgen, waarbij op verzoek een bijeenkomst wordt gepland om hen te informeren over de veranderingen en de subsidieregeling waar zij gebruik van kunnen maken.

Sportnota en gevolgen accommodaties
In 2018 wordt een kadernota sport opgesteld.  Eén van de lijnen in de Kadernota is de beweeg- en infrastructuur, waaronder sportaccommodaties. In 2019 bekijken we welke sportaccommodaties beschikbaar zijn en wat de toekomst hiervan is. Hierbij is zowel aandacht voor de binnen- als buitensport, waarbij naast de capaciteit bij de buitensport enkele vraagstukken aan de orde komen zoals ervaringen met kunstgras- en natuurgrasvelden. De zwembaden nemen we hierin niet mee. Daarnaast willen we onderzoeken of zwembad Gerner rendabel kan worden voorzien van een mobiele overkapping zodat het bad langer gebruikt kan worden. Daarnaast wordt in 2019 een voorstel voor aanleg een hybride sportveld in Hoonhorst opgesteld.

Bibliotheek
In 2019 volgt er een nieuw beleidsplan voor de bibliotheek. De startnotitie 'Onze bibliotheek in 2018 en verder... Bewegen, ontwikkelen, samenwerken', die in juni 2018 ter informatie op het RIS is geplaatst,
vormt de eerste stap in het proces dat doorlopen wordt om te komen tot een nieuw beleidsplan. De aanleiding voor nieuw beleid is tweeledig. Enerzijds loopt het huidige bibliotheekbeleid 2014-2018 af, anderzijds is de fusie tot bibliotheek Salland-Vechtdal niet tot stand gekomen waardoor bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen zich vanaf september 2018 samen met de gemeente heeft beraden over de toekomstige invulling van de bibliotheekvoorziening in de gemeente Dalfsen. De kaders voor het beleidsplan zijn in september 2018 besluitvormend voorgelegd.
Het huidige actieplan laaggeletterdheid 2017/2018 wordt in oktober 2018 geëvalueerd. De input hieruit wordt verwerkt in de nieuwe beleidsnotitie waarbij laaggeletterdheid ondergebracht wordt bij de themalijn ‘iedereen doet mee’.

Lokale vervoersoplossingen doelgroepenvervoer 
In de maanden juni en juli is er een analyse uitgevoerd naar de vervoersstromen: leerlingenvervoer, Wmo dagbestedingsvervoer en Wmo sociaal vervoer. Uit deze analyse kwamen interessante aanknopingspunten om het vervoer meer lokaal en binnen het voorliggende veld te gaan organiseren. In het jaar 2019 worden daarom concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen uitgewerkt die aansluiten bij de vervoersvraag van inwoners.