Begroting 2019

Programma 5 Onderwijs en vrije tijd

Wat willen we bereiken?

5.1 Cultuur

5.1.1 Cultuurbeleid

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Het cultuurbeleid draagt bij aan een veerkrachtige, onderscheidende en toekomstbestendige culturele infrastructuur. Kunst en cultuur zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving en zijn katalysator van vernieuwing en participatie. Het doel is om een gemeente te zijn waar inwoners graag wonen, werken en leven. Omdat kunst en cultuur een verrijking zijn voor de kernen, is het belangrijk dat kunst zichtbaar gemaakt wordt in de openbare ruimte. Kinderen moeten in een vroegtijdig stadium kennis kunnen maken met kunst- en cultuur, scholen vervullen daarin een belangrijke rol. De cultuurmakelaar fungeert als verbindende schakel en bruggenbouwer. Het project ‘Schat van Dalfsen’ moet breed uitgedragen worden. Het is daarbij van belang dat cultuur en historie in samenwerking met historische verenigingen worden uitgedragen. Initiatieven op het gebied van kunst en cultuur die in positieve zin bijdragen aan de verrijking in het aanbod van recreatie en toerisme worden van harte toegejuicht.

Hoe meten we dat?

In het cultuurbeleid 2017-2020 zijn prestaties opgenomen maar geen meerjarige indicatoren. De prestaties uit het beleid zijn vertaald onder het kopje 'Wat gaan we ervoor doen?'.

Wat gaan we ervoor doen?

 • Alle basisscholen en het Agnietencollege nemen deel aan het cultuureducatieprogramma en ontwikkelen een plan dat past binnen de gestelde criteria en bij de ontwikkeling van de eigen school. (streefwaarde 18)
 • De Week van de Amateurkunst wordt jaarlijks uitgevoerd als podium voor amateurkunst met als vast onderdeel deskundigheidsbevordering. (streefwaarde 1)
 • De Historische Kring Dalfsen en Nijluus’n van Vrogger ontwikkelen de Schatkamer van Dalfsen, een schatkamer met de belangrijkste verhalen uit de gemeente met bijbehorende voorwerpen die resulteren in verbeeldingen.
 • In de periode 2017-2020 wordt er in de vijf kernen in de gemeente een verbeelding gerealiseerd van één van de verhalen uit de Schatkamer van Dalfsen. (streefwaarde 5)
 • De gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte worden adequaat onderhouden op het niveau van 2016.
 • Er worden minimaal drie nieuwe initiatieven ondersteund vanuit het innovatiebudget. (streefwaarde 3)

5.1.2 Bibliotheekbeleid

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?

We willen een toekomstbestendige bibliotheek ontwikkelen in Dalfsen waar ontmoeting, talentontwikkeling en het verkrijgen van informatie centraal staat. Hiervoor wordt een beleidsnotitie opgesteld, waarbij de mogelijke thema's zijn:

 • Iedereen doet mee;
 • Jeugd en onderwijs;
 • Cultuur.

Hoe meten we dat?

De indicatoren 'aantal leden en vrijwilligers' geven een beeld van de 'klassieke bibliotheek' en daarmee onvoldoende een beeld van de maatschappelijke functies van de bibliotheek. In de paragraaf sturen en meten van het nieuwe beleidsplan worden daarom nieuwe indicatoren voorgesteld die aansluiten bij de omslag naar een brede, maatschappelijk- educatieve bibliotheek.

Wat gaan we ervoor doen?

 • In 2019 zal aan de raad het nieuwe bibliotheekbeleid ter besluitvorming worden voorgelegd. Een paragraaf sturen en meten zal onderdeel uitmaken van deze nota.

5.2 Kulturhusen

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
De kulturhusen faciliteren o.a. de volgende doelen:

 1. 'Reuring’ in de kern;
 2. Bevorderen van (sociale) nabijheid en ontmoeting;
 3. Leefbaarheid in de kern;
 4. Participatie van burgers;
 5. Initiatieven en voorzieningen in eigen wijken stimuleren en ontplooien.

Het behalen van deze doelen is van een heel aantal factoren afhankelijk. Deze factoren liggen niet allemaal binnen de invloedssfeer van het kulturhus en de gemeente. Het kulturhus draagt slechts voor een gedeelte bij aan het behalen van de doelen.
Om het kulturhus bij te laten dragen aan het behalen van deze doelen zijn er een aantal voorwaarden. Enerzijds moet het gebouw goed geëxploiteerd worden, anderzijds moet er synergie zijn tussen de participanten in het kulturhus.

Hoe meten we dat?
Voor dit onderdeel zijn geen indicatoren geformuleerd.

Wat gaan we ervoor doen?

 • Governance voorwaarden inregelen (2019);
 • Periodiek overleg met de besturen van de kulturhusen (doorlopend);
 • In het periodiek overleg met de partners in de kulturhusen aandacht besteden aan de gezamelijke verantwoordelijkheid binnen een kulturhus (doorlopend);
 • Evaluatie Kulturhus de Trefkoele+.

5.3 Onderwijs

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Goed onderwijs is onontbeerlijk voor elk individu om zich te kunnen ontwikkelen en ontplooien.
De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting. We willen dat kinderen in Dalfsen in een aantrekkelijke en gezonde leeromgeving naar school kunnen gaan, zoveel mogelijk in de buurt en in samenhang met andere voorzieningen. De ontwikkeling van Integrale Kindcentra draagt daar mogelijk aan bij.  
In 2020 wordt met de schoolbesturen een nieuwe IHP (Integraal huisvestingsplan) voor het onderwijs opgesteld. Daaraan voorafgaand wordt, onder andere samen met de schoolbesturen een visie op onderwijshuisvesting en integrale kind centra ontwikkeld. Zo mogelijk wordt daarbij ook in breder verband gekeken naar huisvestingsvragen waar de gemeente mee te maken heeft.
Daarnaast stelt de wetgever hogere kwaliteitseisen als het gaat om Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Vanaf 2019 ontvangen gemeenten meer middelen in het kader van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) waarvoor een hogere inzet van het aantal uren VVE per week wordt verwacht. Met vertegenwoordigende organisaties wordt gewerkt aan dit meer uitgebreide aanbod van VVE in 2020.

Hoe meten we dat?
Op basis van de Visie en in  het nieuwe Integraal huisvestingsplan worden indicatoren geformuleerd waarmee de uitvoering van het beleid gevolgd kan worden. Deze zijn nu nog niet beschikbaar.

Wat gaan we ervoor doen?

 • Opstellen en vastleggen integrale visie op onderwijshuisvesting en kindcentra;

5.4 Recreatie en toerisme

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?

Recreatie en toerisme vormen belangrijke pijlers voor de economie van onze gemeente. Wij bevorderen recreatie en toerisme door het continueren van de samenwerking in Vechtdalverband om zo het A-merk "Vechtdal" zichtbaar te laten zijn. Het beleidsplan recreatie en toerisme speelt in op toeristische ontwikkelingen en sluit aan bij huidige trends en ontwikkelingen in de toeristische sector.
Met als resultaten:
1. Meer gasten;
2. Meerdaagse beleving (seizoensverbreding van dag- en verblijfsrecreatie);
3. Meer directe omzet binnen de recreatie of toeristisch-recreatieve gerelateerde sectoren (en
voor horeca en middenstand);
4. Meer lokale werkgelegenheid binnen de recreatief toeristische sector en gerelateerde
sectoren.
5. Actief inspelen op kansen die de toeristische markt biedt of beter kan benutten.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)

Eigen
gegevens

189.693 (2017)

192.000

194.000

196.000

196.000

Aantal werkzame personen in de sector

LISA

860
(2017)

865

870

875

880

Wat gaan we ervoor doen?

 • Onderzoek naar andere recreatieve mogelijkheden in de gemeente, (bijvoorbeeld Overijssels kanaal).
 • Onderzoek naar de mogelijkheden van extra ligplaatsen voor de recreatievaart aan de Vecht.

5.5 Sport

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
De ambitie is dat gemeente Dalfsen bestaat uit levendige en vitale kernen waar zoveel mogelijk inwoners bewegen en sporten. Sport draagt bij  aan normen en waarden, respect en tolerantie voor anderen in de samenleving. Ook gezondheid wordt door te sporten positief beïnvloed. Sport moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom streven wij naar een duurzame en toegankelijk beweeg- en sportinfrastructuur.  Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe kadernota 2019-2023 waarbij sport, bewegen en een gezonde leefstijl centraal wordt gesteld om bij te dragen aan verschillende doelstellingen in verschillende beleidsterreinen. Sport en bewegen kan namelijk enorm bijdragen aan het welzijn, de gezondheid, participatie en integratie van mensen en vergroot de betrokkenheid bij onze samenleving. In november 2018 wordt de kadernota aan de raad aangeboden. Hierna vindt uitwerking in een beleidsplan plaats.  

Hoe meten we dat?
De indicatoren worden bepaald  op basis van de nog op te stellen kader- en beleidsnota sport en zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

Wat gaan we ervoor doen?

 • Opstellen van een kader en beleidsnota sport en daaraan uitvoering geven.